ALGEMENE VOORWAARDENSuit Inc Algemene VoorwaardenIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. DEFINITIES
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Suit Inc. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
  en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  Suit Inc. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
  5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  6. Dag: kalenderdag.
 3. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Suit Inc. in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Suit Inc. aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende  voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Suit Inc. langs elektronische weg heeft aanvaard.
3.2 Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Suit Inc. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 Suit Inc. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Suit Inc. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Suit Inc. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Suit Inc. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
3.5 Het staat Suit Inc. vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Suit Inc. en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Suit Inc. een bestelling of aanvraag weigert, deelt Suit Inc. dit onmiddellijk mee aan de consument.

 1. HET AANBOD

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het  aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Suit Inc. gebruik maakt van  afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of  diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Suit Inc. niet.
4.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 1. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN 

5.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent,  en zijn inclusief omzetbelasting.
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.  Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt.

 1. BETALING

6.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

 • iDEAL (SSOW)
  • Paypal;
  • Overboeking, betalingen moeten binnen 8 dagen over worden gemaakt op rekeningnummerNL87 ABNA 0424 4185 17, ten name van “Suit Inc inzake Suit Inc” te Amsterdam o.v.v. je ordernummer;
  Suit Inc. kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

6.2 In het geval dat met Suit Inc. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
6.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Suit Inc. is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
6.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Suit Inc. als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.
6.5 In geval van niet-tijdige betaling is Suit Inc. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

 1. LEVERING

7.1 Suit Inc. verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 – 7 werkdagen vanaf de besteldatum.
7.2 Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.
7.3 Suit Inc. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 1. RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

8.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
8.2 Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd en 14 dagen, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.De consument kan het artikel via de bijgeleverde retourbon retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
8.3 Indien de consument van zijn herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft  gemaakt, dan draagt Suit Inc. zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
8.4 Ruilen is niet mogelijk.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De artikelen blijven eigendom van Suit Inc. tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
9.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,   verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Suit Inc. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande  wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Suit Inc. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Suit Inc.
10.3 Indien Suit Inc., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt
10.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Suit Inc. aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
10.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Suit Inc. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
10.6 De consument is gehouden Suit Inc. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Suit Inc. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

 1. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht is Suit Inc. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. PRIVACY

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Suit Inc. zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Suit Inc. gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoongegevens worden zonder de  toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Suit Inc. worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
12.3 Suit Inc. zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

 1. PERSOONSGEGEVENS/LEEFTIJDSGRENS1 Suit Inc. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.
 2. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Suit Inc. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 1. GESCHILLEN1 De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar Suit Inc. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 -18:00 uur. Het e-mailadres van de klantenservice is info@SuitInc.nl. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
 2. BEDRIJFSINFORMATIE Suit Inc. is gevestigd te (hoofdvestiging) Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer: KVK: 34181023
  BTW: 811166326
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).